صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۱/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۹۹,۴۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۰۰,۵۹۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۲۴۱,۰۱۴,۱۱۱,۹۸۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۴۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۰۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۸۹,۹۲۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۱/۲۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۵/۲۳
نوع صندوق
صندوق با درآمد ثابت و با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۱,۰۱۵,۴۷۸ ۱,۰۱۳,۰۰۶ -۲۳,۰۷۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۱۹۹,۴۰۴ ۳,۲۴۱,۰۱۴,۱۱۱,۹۸۷
  ۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۱,۰۱۴,۷۶۲ ۱,۰۱۲,۲۸۷ -۲۱,۹۳۸ ۱,۳۳۲ ۰ ۴۱۷ ۰ ۳,۱۹۹,۴۰۴ ۳,۲۳۸,۷۱۴,۴۴۶,۰۳۸
  ۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۱,۰۱۴,۵۵۲ ۱,۰۱۲,۰۷۷ -۲۲,۰۶۱ ۲,۷۵۷ ۰ ۲,۱۲۸ ۰ ۳,۱۹۸,۴۸۹ ۳,۲۳۷,۱۱۵,۷۲۵,۰۰۰
  ۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱,۰۱۴,۰۸۷ ۱,۰۱۱,۶۱۲ -۲۱,۹۱۹ ۲,۶۴۹ ۰ ۸,۹۷۳ ۰ ۳,۱۹۷,۸۶۰ ۳,۲۳۴,۹۹۳,۲۸۸,۹۴۵
  ۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱,۰۱۳,۶۲۰ ۱,۰۱۱,۱۴۷ -۲۰,۸۶۵ ۵,۱۰۲ ۰ ۱,۲۴۰ ۰ ۳,۲۰۴,۱۸۴ ۳,۲۳۹,۹۰۱,۶۱۸,۷۱۳
  ۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱,۰۱۳,۱۵۹ ۱,۰۱۰,۶۸۳ -۲۰,۴۶۸ ۴,۳۲۶ ۰ ۴۹۲ ۰ ۳,۲۰۰,۳۲۲ ۳,۲۳۴,۵۱۲,۶۰۰,۹۸۸
  ۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱,۰۱۲,۶۹۷ ۱,۰۱۰,۲۱۹ -۱۹,۹۵۹ ۱,۷۳۱ ۰ ۵,۲۷۸ ۰ ۳,۱۹۶,۴۸۸ ۳,۲۲۹,۱۵۱,۸۷۷,۶۱۶
  ۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱,۰۱۲,۲۳۴ ۱,۰۰۹,۷۵۴ -۱۸,۸۵۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۲۰۰,۰۳۵ ۳,۲۳۱,۲۴۹,۴۷۵,۲۰۴
  ۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۱,۰۱۱,۲۶۱ ۱,۰۰۸,۷۷۸ -۱۶,۶۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۲۰۰,۰۳۵ ۳,۲۲۸,۱۲۴,۷۰۸,۶۱۷
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۱,۰۱۱,۰۵۲ ۱,۰۰۸,۵۷۰ -۱۶,۶۶۳ ۱,۴۵۶ ۰ ۱۵۱ ۰ ۳,۲۰۰,۰۳۵ ۳,۲۲۷,۴۶۰,۵۴۲,۱۹۵
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۱,۰۱۰,۸۴۳ ۱,۰۰۸,۳۶۱ -۱۶,۶۷۱ ۲,۰۳۰ ۰ ۱,۵۴۴ ۰ ۳,۱۹۸,۷۳۰ ۳,۲۲۵,۴۷۴,۵۰۷,۱۱۰
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱,۰۱۰,۷۰۶ ۱,۰۰۸,۲۲۱ -۱۶,۰۶۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۱۹۸,۲۴۴ ۳,۲۲۴,۵۳۶,۶۸۷,۲۲۲
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۱,۰۱۰,۲۲۲ ۱,۰۰۷,۷۳۸ -۱۵,۸۲۲ ۴,۹۸۰ ۰ ۱۰,۵۳۷ ۰ ۳,۱۹۸,۲۴۴ ۳,۲۲۲,۹۹۲,۱۹۵,۵۹۲
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱,۰۰۹,۷۷۳ ۱,۰۰۷,۲۹۵ -۱۵,۵۶۵ ۳,۲۴۷ ۰ ۱۹,۰۹۵ ۰ ۳,۲۰۳,۸۰۱ ۳,۲۲۷,۱۷۱,۴۹۲,۹۹۱
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۱,۰۰۹,۲۴۰ ۱,۰۰۶,۷۷۱ -۱۶,۱۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۲۱۹,۶۴۹ ۳,۲۴۱,۴۴۷,۹۴۰,۱۱۳
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۱,۰۰۸,۷۵۵ ۱,۰۰۶,۲۸۶ -۱۵,۹۰۹ ۱,۸۰۳ ۰ ۵۶۴ ۰ ۳,۲۱۹,۶۴۹ ۳,۲۳۹,۸۸۸,۵۶۱,۸۴۹
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ۱,۰۰۸,۲۷۲ ۱,۰۰۵,۸۰۳ -۱۵,۶۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۲۱۸,۴۱۰ ۳,۲۳۷,۰۸۷,۸۷۵,۸۱۲
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ۱,۰۰۷,۷۸۶ ۱,۰۰۵,۳۱۹ -۱۵,۳۶۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۲۱۸,۴۱۰ ۳,۲۳۵,۵۲۷,۵۴۱,۷۹۲
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ۱,۰۰۷,۳۰۵ ۱,۰۰۴,۸۳۵ -۱۵,۰۸۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۲۱۸,۴۱۰ ۳,۲۳۳,۹۷۲,۲۶۸,۱۰۴
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ۱,۰۰۶,۸۳۷ ۱,۰۰۴,۳۵۲ -۱۴,۷۸۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۲۱۸,۴۱۰ ۳,۲۳۲,۴۱۶,۸۵۶,۱۱۶
  مشاهده همه