صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۰۸,۵۶۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۲۹۱,۴۳۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۷۲۸,۶۸۰,۸۵۶,۳۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۳۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۴۲۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۳۶۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۵/۲۳
نوع صندوق
صندوق با درآمد ثابت و با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۱,۰۰۷,۳۳۴ ۱,۰۰۵,۴۲۵ -۴,۰۶۰ ۷,۵۳۹ ۶,۶۸۶,۸۰۵ ۴,۳۰۹ ۲,۹۷۸,۲۴۳ ۳,۷۰۸,۵۶۲ ۳,۷۲۸,۶۸۰,۸۵۶,۳۹۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱,۰۰۶,۸۳۶ ۱,۰۰۴,۹۳۱ -۴,۸۲۱ ۴,۰۷۰ ۶,۶۷۹,۲۶۶ ۲,۷۸۴ ۲,۹۷۳,۹۳۴ ۳,۷۰۵,۳۳۲ ۳,۷۲۳,۶۰۴,۶۳۲,۸۴۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱,۰۰۶,۳۳۸ ۱,۰۰۴,۴۳۹ -۵,۶۲۲ ۴,۹۴۶ ۶,۶۷۵,۱۹۶ ۴,۷۵۸ ۲,۹۷۱,۱۵۰ ۳,۷۰۴,۰۴۶ ۳,۷۲۰,۴۸۸,۰۱۹,۵۱۰
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱,۰۰۵,۶۳۳ ۱,۰۰۳,۷۲۷ -۶,۹۴۷ ۰ ۶,۶۷۰,۲۵۰ ۰ ۲,۹۶۶,۳۹۲ ۳,۷۰۳,۸۵۸ ۳,۷۱۷,۶۶۱,۰۷۳,۵۷۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱,۰۰۴,۷۴۴ ۱,۰۰۲,۸۴۸ -۸,۲۰۳ ۱,۱۵۰ ۶,۶۷۰,۲۵۰ ۱۱۰ ۲,۹۶۶,۳۹۲ ۳,۷۰۳,۸۵۸ ۳,۷۱۴,۴۰۷,۲۵۳,۰۸۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱,۰۰۴,۵۲۷ ۱,۰۰۲,۶۳۲ -۸,۳۰۷ ۴,۳۷۷ ۶,۶۶۹,۱۰۰ ۶,۵۵۹ ۲,۹۶۶,۲۸۲ ۳,۷۰۲,۸۱۸ ۳,۷۱۲,۵۶۳,۳۰۲,۹۹۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱,۰۰۴,۰۱۶ ۱,۰۰۲,۱۲۳ -۸,۱۱۲ ۴۲,۵۳۹ ۶,۶۶۴,۷۲۳ ۹,۱۰۰ ۲,۹۵۹,۷۲۳ ۳,۷۰۵,۰۰۰ ۳,۷۱۲,۸۶۶,۲۷۵,۶۱۸
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱,۰۰۳,۶۵۵ ۱,۰۰۱,۷۵۳ -۹,۴۷۹ ۱۲,۲۸۵ ۶,۶۲۲,۱۸۴ ۱,۹۶۲ ۲,۹۵۰,۶۲۳ ۳,۶۷۱,۵۶۱ ۳,۶۷۷,۹۹۷,۲۲۶,۸۸۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱,۰۰۳,۱۴۴ ۱,۰۰۱,۲۳۳ -۸,۴۴۷ ۸,۱۴۳ ۶,۶۰۹,۸۹۹ ۵,۹۰۶ ۲,۹۴۸,۶۶۱ ۳,۶۶۱,۲۳۸ ۳,۶۶۵,۷۵۱,۴۴۲,۹۹۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱,۰۰۲,۷۶۹ ۱,۰۰۰,۸۴۹ -۷,۹۱۰ ۱۲,۹۵۷ ۶,۶۰۱,۷۵۶ ۲۰۹,۲۹۹ ۲,۹۴۲,۷۵۵ ۳,۶۵۹,۰۰۱ ۳,۶۶۲,۱۰۶,۴۶۴,۱۱۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱,۰۰۲,۲۴۸ ۱,۰۰۰,۴۱۱ -۷,۱۰۷ ۰ ۶,۵۸۸,۷۹۹ ۰ ۲,۷۳۳,۴۵۶ ۳,۸۵۵,۳۴۳ ۳,۸۵۶,۹۲۵,۶۸۵,۹۷۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱,۰۱۸,۳۱۱ ۱,۰۱۶,۳۸۵ -۶,۶۹۵ ۴۹۱ ۶,۵۸۸,۷۹۹ ۲۲۵ ۲,۷۳۳,۴۵۶ ۳,۸۵۵,۳۴۳ ۳,۹۱۸,۵۱۱,۷۲۷,۰۱۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱,۰۰۱,۹۲۶ ۱,۰۰۰,۰۰۰ -۶,۶۹۵ ۴۹۱ ۶,۵۸۸,۷۹۹ ۲۲۵ ۲,۷۳۳,۴۵۶ ۳,۸۵۵,۳۴۳ ۳,۸۵۵,۳۴۱,۹۳۱,۹۶۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱,۰۱۷,۳۱۷ ۱,۰۱۵,۴۱۴ -۶,۰۴۶ ۲,۵۶۶ ۶,۵۸۸,۳۰۸ ۱,۰۱۲ ۲,۷۳۳,۲۳۱ ۳,۸۵۵,۰۷۷ ۳,۹۱۴,۴۹۹,۳۷۷,۵۷۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱,۰۱۶,۸۷۰ ۱,۰۱۴,۹۶۷ -۵,۹۰۳ ۸ ۶,۵۸۵,۷۴۲ ۲۳۹,۷۲۰ ۲,۷۳۲,۲۱۹ ۳,۸۵۳,۵۲۳ ۳,۹۱۱,۱۹۷,۰۳۹,۶۳۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱,۰۱۵,۴۸۲ ۱,۰۱۳,۶۸۴ -۶,۳۶۱ ۱,۹۰۲ ۶,۵۸۵,۷۳۴ ۱,۹۵۱ ۲,۴۹۲,۴۹۹ ۴,۰۹۳,۲۳۵ ۴,۱۴۹,۲۴۶,۹۵۹,۴۲۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱,۰۱۳,۹۹۹ ۱,۰۱۲,۱۰۹ -۵,۰۰۰ ۱,۳۶۷ ۶,۵۸۳,۸۳۲ ۵۱,۷۶۷ ۲,۴۹۰,۵۴۸ ۴,۰۹۳,۲۸۴ ۴,۱۴۲,۸۵۰,۳۵۶,۶۳۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱,۰۱۲,۹۲۹ ۱,۰۱۱,۰۶۴ -۵,۷۱۲ ۵,۱۲۸ ۶,۵۸۲,۴۶۵ ۸۸,۳۵۰ ۲,۴۳۸,۷۸۱ ۴,۱۴۳,۶۸۴ ۴,۱۸۹,۵۳۱,۵۳۷,۹۰۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱,۰۱۲,۳۷۶ ۱,۰۱۰,۵۳۳ -۵,۹۳۵ ۰ ۶,۵۷۷,۳۳۷ ۰ ۲,۳۵۰,۴۳۱ ۴,۲۲۶,۹۰۶ ۴,۲۷۱,۴۲۹,۹۷۰,۲۰۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱,۰۱۱,۴۳۶ ۱,۰۰۹,۵۸۲ -۷,۴۹۷ ۰ ۶,۵۷۷,۳۳۷ ۱۰۳ ۲,۳۵۰,۴۳۱ ۴,۲۲۶,۹۰۶ ۴,۲۶۷,۴۱۰,۰۴۵,۶۲۹